Wijkverpleging

 

BKG-wijkverpleging

Huisbezoeken BKG wijkverpleging

Bij de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per januari 2015 is de persoonlijke verzorging en verpleging thuis overgegaan naar de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat wijkverpleging nu vanuit het basispakket wordt vergoed en dus uit de eigen portemonnee van de zorgverzekeraars dient te worden betaald. De decentralisatie betekent tevens een behoorlijke verandering in de beheersing van de kosten. De wijkverpleegkundige staat centraal en tegelijkertijd betekent dit dat er weinig controle is over de zorg besteding. Dit geldt voor gecontracteerde zorg, maar vooral ook voor zorg die vanuit het pgb wordt betaald en niet-gecontracteerde zorg. Van deze laatste categorie is gebleken dat de kosten dubbel zo hoog zijn dan gecontracteerde zorg. Daarom plegen zorgverzekeraars nu ook bewust keuze gesprekken samen met de wijkverpleging.

Persoonlijk gesprek binnen vijf werkdagen in geheel Nederland

Op basis van een persoonlijk gesprek middels de uitvoering van een BKG-huisbezoek, is een zorgverzekeraar in staat om objectief inzicht te krijgen in de aspirant budgethouder en de zorgvraag in de relatie tot de pgb-aanvraag. Door middel van het BKG-huisbezoek verplaatst de controle zich naar de voorkant van het proces en kan worden voorkomen dat de aspirant budgethouders onterecht beschikking krijgen over een pgb.

Bewust en Bekwaam

Tijdens het BKG-huisbezoek wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de aspirant budgethouder bewust en bekwaam is. Ook wordt de aspirant budgethouder beschermd tegen beïnvloeding door kwaadwillende derden. Het BKG-huisbezoek vindt bij voorkeur plaats in de thuisomgeving van de aspirant budgethouder. Tijdens het gesprek stelt de huisbezoeker vast op welke wijze de aspirant budgethouder beoogt de zorg in te zetten, of dit past binnen het pgb reglement en of de aspirant budgethouder in staat kan worden geacht het pgb op een verantwoorde wijze te beheren. Op basis van signalen in de aanvraag van een PGB wordt door de zorgverzekeraar een selectie gemaakt van de te bezoeken aspirant budgethouders.

Adviesrapportage

Naar aanleiding van het BKG-huisbezoek stelt de huisbezoeker van de ToetsPraktijk een adviesrapportage op, in lijn met de afgestemde leeswijzer. De rapportage bevat alle relevante informatie voor het advies om het pgb al dan niet toe te kennen. De uitkomst van de adviesrapportage kent 3 varianten:

  • Advies tot toekenning van het pgb;
  • Advies tot afwijzing van het pgb;
  • Advies tot toekenning van het pgb mits aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan.
  • Maandelijkse managementrapportage

Het BKG-proces wordt maandelijks geëvalueerd door middel van een managementrapportage. Hierin worden voor inzichten en input voor beleid gedeeld ten behoeve van optimalisatie van het BKG-proces. Tijdens de uitvoering vindt er waar nodig overleg plaats en wordt periodiek het proces geëvalueerd.

Snel de juiste zorg

Het is van belang dat de er snel de juiste zorg wordt ingezet, daarom worden budgethouders worden binnen één werkdag telefonisch benaderd voor het maken van een afspraak. Indien de planner van de ToetsPraktijk, de aspirant budgethouder niet kan bereiken verstuurt de ToetsPraktijk een brief met daarin een uitnodiging en een datum voorstel voor het BKG-huisbezoek.

Interesse?
Werkt u nog niet samen met de ToetsPraktijk? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Close