Vernieuwd gemeentelijk kwaliteitsmodel meet zelfredzaamheid en participatie

Hoe krijgt een gemeente inzicht in de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg? Hoe vergelijkt en interpreteert een gemeente de opgehaalde kwalitatieve data op een effectieve manier? De ToetsPraktijk maakt een transitie door om naast het uitvoeren van huisbezoeken nu opdrachtgevers ook zélf in staat te stellen de kwaliteit objectief te meten. Een afgeronde pilot met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft het kwaliteitsmodel 2.0 voor gemeenten opgeleverd om dit doel te bereiken.

De vragenlijst is nu dienend aan het gesprek en de contractmanager heeft direct input om op resultaat te sturen. Wij zijn erg onder de indruk van vertaalslag van onze wensen.

,,De ToetsPraktijk heeft eerst al onze wensen geïnventariseerd bij consulenten, contractmanagers, het management en beleid. Wij wisten wat we inhoudelijk wilden, maar niet hoe het proces vorm te geven”, legt Barbara Burgmeijer uit. Het afdelingshoofd Wmo van SDD is zeer positief over de gezamenlijke pilot. ,,De vragenlijst is nu dienend aan het gesprek en de contractmanager heeft direct input om op resultaat te sturen. Wij zijn erg onder de indruk van vertaalslag van onze wensen. De synergie tijdens de pilot was perfect. We kunnen niet wachten op het kwaliteitsmodel 2.0.”

Een op maat te kiezen vragenlijst voor Wmo-consulenten

Iedere cliënt is uniek en zowel de cliënt als de gemeente is dan ook niet gebaat bij een universele vragenlijst. Daarbij dient de vragenlijst op de tablet niet het doel, maar een ondersteunend middel te zijn. ,,Dat was voor bij ons in de Drechtsteden heel belangrijk voor de indicatiegesprekken”, aldus Wmo-consulent Monique den Hartog. ,,In het toekomstig kwaliteitsmodel selecteren de consulenten op basis van een klantprofiel zelf relevante vragen digitaal. In plaats van dwangmatig tijdens een gesprek digitaal een vragenlijst aflopen. De contractmanagers zien in een dashboard (zie hieronder) vervolgens overzichtelijk de output. Dat is de basisinformatie om later de groei in zelfredzaamheid en participatie te kunnen meten.”

In het toekomstige model selecteren de consulenten op basis van een klantprofiel zelf relevante vragen digitaal. In plaats van dwangmatig tijdens een gesprek digitaal een vragenlijst aflopen.

Omgeving voor de zorgconsulent op de iPad

Gesprek met cliënt zonder de zorgaanbieder

Vragen naar tevredenheid over een zorgaanbieder, terwijl die naast de cliënt zit, is niet handig. Dat komt de objectiviteit niet ten goede. In het nieuwe model is gekozen voor een getrapte, digitale en meer onafhankelijke vorm. Burgmeijer: ,,Op verschillende momenten in het proces kunnen cliënten digitaal of op papier laagdrempelig vragen invullen over hun tevredenheid. Zo bekom je resultaten door de tijd heen, die objectiever en beter meetbaar zijn.” De ToetsPraktijk wil op termijn dat in het dashboard de verschillen tussen de zorgaanbieders in een oogopslag zichtbaar worden om zo te kunnen sturen op resultaat.

Kwalitatieve input vanuit zorgaanbieders en eigen Wmo-consulenten

Ook zorgaanbieder vullen digitaal hun resultaten en bevindingen in. Deze data wordt gecombineerd bij de indicatiegegevens uit de vragenlijst en cliënttevredenheidsonderzoeken. De bevindingen van de Wmo-consulenten over de kwaliteit van de zorg moet op termijn kwantitatief de vierde dataset worden. ,,Zo zie je een overall performance van de geleverde zorg. Die informatie is heel nuttig bij een toekomstige herindicatie”, benadrukt Barbara Burgmeijer.

Dashboard voor contractmanagers in kwaliteitsmodel 2.0

De prestaties van zorgaanbieders inzichtelijk maken, meten en volgen en dat in één oogopslag in het dashboard. Het grote voordeel is dat we met de opbouw en analyse van data over resultaten op termijn de onderlinge prestaties van aanbieders kunnen vergelijken, benchmarken en waarderen. Daarnaast leren we samen met aanbieders wat de best practices zijn. ,,Zo krijgen we steeds scherper in beeld of mensen met behulp van begeleiding meer zelfredzaam worden en meer participeren. Dat is het belangrijkste ”, benadrukt Roeland Westra, contractmanager van SDD. ,, Ik ben enthousiast en zie potentieel in het dashboard omdat we hiermee een volgende stap zetten in resultaatsturing en zo de kwaliteit van de ondersteuning nog meer bevorderen.”

Omgeving voor contractmanager, zorgconsulent en cliënt.

Of neem contact met ons op.