zorg en pgb

Inzicht via huisbezoeken onmisbaar

Een veelbesproken thema in de aanloop naar de verkiezingen is het persoonsgebonden budget (pgb). Links en rechts zijn het erover eens dat het pgb moet blijven, zodat cliënten keuzevrijheid en regie houden. Maar er gaat veel mis.

“De invoering van het nieuwe persoonsgebonden budget werd het grootste fiasco van het kabinet-Rutte II”, zo stelt het NRC op 17 februari 2017. In 2015 werden pgb’s niet meer direct aan cliënten overgemaakt, maar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de zorgverleners. NRC: “Het nieuwe pgb-systeem moest fraude bestrijden en het makkelijker maken voor mensen om eigen zorg te regelen. Voor patiënten is het nieuwe pgb niet eenvoudiger, maar veel ingewikkelder. En toen het nieuwe pgb niet bleek te werken, keerde de overheid over een periode van twee jaar bijna vijf miljard euro aan budgetten uit zonder noemenswaardige controle.”

Situatie in 2017
Het artikel in het NRC beschrijft de problemen rond de overgang naar het nieuwe pgb in 2015. Onder de kop ‘En nu?’ schrijft de krant: “Zelfs in 2017 is er nog een tiental gemeenten die de zorgcontracten van ‘hun’ burgers niet controleert. Daarnaast ontbreken nog zo’n vijfduizend zorgcontracten. Pas in november vorig jaar, bijna twee jaar na inwerkingtreding van het nieuwe stelsel, werd het ‘blind betalen’ gestopt en zette de SVB de controles in het ICT-systeem weer aan. Van bijna de helft van de gemeenten in Nederland werd het jaarverslag van 2015 vanwege de pgb-chaos niet door de accountant goedgekeurd – een unicum.”

De ToetsPraktijk geeft inzicht
Zorg en het pgb gaan iedereen aan. De ToetsPraktijk helpt de zorgkosten beheersbaar te houden door opdrachtgevers inzicht te geven in de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. De bedragen per budgethouder vereisen een actieve monitoring vanuit de financiële verstrekker. “Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben een breed palet aan mogelijkheden om te sturen op kwaliteit binnen het pgb”, zegt Teun van der Linden van de ToetsPraktijk. “Maar om een volledig overzicht te krijgen, zijn waarnemingen ter plaatse essentieel. Huisbezoeken maken het beeld compleet; vanuit daar kun je data en informatie analyseren en objectiveren.”

Kwaliteitsverbetering
De ToetsPraktijk heeft nu 4 jaar ervaring met huisbezoeken. Teun: “We weten dat het maar in een klein aantal gevallen gaat om fraude of oneigenlijk gebruik. Wel constateren we dagelijks dat het pgb nog niet volgens afspraak is ingericht: in de Wmo zien we bijvoorbeeld dat lang niet altijd een zorgplan aanwezig is. Aangezien pgb-houders zelf de regie voeren, geeft de afwezigheid van een zorgplan twijfels over de uitvoering. Om te monitoren of de schaarse zorgbudgetten goed besteed worden, is actie nodig.”

In de Wlz is de afgelopen 4 jaar veel geïnvesteerd in huisbezoeken. “Die hebben duidelijk geleid tot een kwaliteitsverbetering: de geleverde zorg past aantoonbaar bij de indicatie. Waarnemingen ter plaatse zien wij daarom ook als een deel van de oplossing om het pgb als effectief middel te behouden”, zegt Teun. “Wij geloven in een combinatie van monitoring en huisbezoeken om sturing te geven en uiteindelijk betere zorg te realiseren.”

VVD: recht op pgb wettelijk vastleggen
PvdA: pgb blijft
SP: alleen pgb voor wie geen mogelijkheden heeft in zorg in natura (ZIN)
PVV: recht op pgb behouden
CDA: pgb blijft bestaan, het is een goed middel om eigen regie over eigen leven te voeren
D66: toekomstbestendige pgb, ook voor begeleiding
ChristenUnie: pgb wettelijk waarborgen, trekkingsrecht
GroenLinks: eigen regie door inzet pgb

Bron: www.zorghulpatlas.nl