Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning organiseren gemeenten zorg voor haar inwoners. Cliënten kunnen hierbij kiezen voor een gecontracteerde leverancier die Zorg in Natura levert of een persoonsgebonden budget. Recent onderzoek wijst uit dat zorg in natura (ZIN) de grootste component vormt binnen het totaal aan geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarstukken van 2015: 57%. Veel gemeenten zoeken dan ook naar manieren om zekerheid te krijgen over de bestedingen in de Wmo. Huisbezoeken bij Wmo-cliënten geven inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg.

Steekproefsgewijze huisbezoeken bij de cliënt maken inzichtelijk of de zorg rechtmatig en doelmatig is. “Daarnaast laat de gemeente via huisbezoeken zien dat kwaliteit van zorg de volle aandacht heeft. Het gaat immers om gelden van de burgers”, zegt Richard Gerrits, projectleider rechtmatigheid bij de ToetsPraktijk. “Gemeenten willen komend jaar niet nog een keer in de media verschijnen met de berichtgeving dat hun accountantsverklaring niet is goedgekeurd. Zij willen zich bewuster zijn van de bestedingen in de Wmo.”

Zorg in natura niet altijd rechtmatig
Tot de markt van zorg in natura treden continu nieuwe aanbieders toe. De vereisten voor de toelatingen zijn in sommige gemeenten vrij laag; zorgaanbieders kunnen van start als zij voldoen aan de eisen en als de aanbesteding het toelaat. Alleen basiszaken worden vooraf gecontroleerd. Deze toetsing vooraf is niet gericht op de kwaliteit van zorgverlening.

Koen Bakkers, zorgconsulent Wmo bij de ToetsPraktijk: “Dit heeft geresulteerd in een landschap waar veel zorgaanbieders zijn toegelaten als Wmo-zorgaanbieder (ZIN). Maar nu rijst de vraag of zij allemaal rechtmatige en doelmatige zorg bieden, van hoge kwaliteit. Gemeenten die met huisbezoeken vinger aan de pols houden in het aanbiederslandschap, laten zien dat ze burgers willen voorzien van kwalitatieve zorg door de gecontracteerde aanbieders.”

 

“Met huisbezoeken houden gemeenten vinger aan de pols in het aanbiederslandschap.”

 

Maatwerk voor gemeente en cliënt
De ToetsPraktijk voert huisbezoeken uit met ervaren professionals, in een snel en flexibel maatwerktraject. Door de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg in beeld te brengen, maken huisbezoeken inzichtelijk welke zorgaanbieders wel of niet voldoen aan de kwaliteitseisen. De huisbezoeken worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede. Koen: “Deze geeft inzicht op beleidsmatig niveau én vormt een goede basis voor aanbevelingen die gemeenten kunnen doen om de zorgvraag van hun Wmo-cliënten te beantwoorden.”

Lees ook ‘gemeenten onderzoeken rechtmatigheid pgb met de ToetsPraktijk.’