Explosieve stijging fraudesignalen pgb en wijkverpleging

Het aantal signalen over zorgfraude met persoonsgebonden budgetten en binnen de wijkverpleging is afgelopen jaar explosief gestegen. Het aantal fraudesignalen bij pgb’s is maar liefst verdrievoudigd en bij wijkverpleging is dat met 259% gestegen. Dat blijkt uit het rapport van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het totaal aantal meldingen over fraude in de zorg is met de helft toegenomen ten opzichte van 2016. Het kabinet verwijst naar het recente actieplan Rechtmatige Zorg, waar de ToetsPraktijk eerder een artikel over publiceerde.

Kabinet ziet noodzaak tot samenwerking bevestigd

Staatssecretaris Hugo de Jonge benadrukt dat noodzaak om fraude integraal aan te pakken alleen maar is toegenomen. ,,De stijging van het aantal nieuwe signalen maakt echter duidelijk dat samenwerking en informatiedeling noodzakelijk blijft. Met als doel om fraude in de zorg goed en snel in beeld te krijgen, zodat we dit gezamenlijk met alle ketenpartners aan kunnen pakken.”

Wie zijn de ketenpartners en wat is hun taak van het IKZ?

Het IKZ is een samenwerkingsverband bestaande uit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ),  de Inspectie SZW, de FIOD, Belastingdienst, OM, VNG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze organisaties hebben allen een taak op het gebied van controle, toezicht of opsporing op het terrein van de zorg. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het genereren en delen van informatie, kennis en inzichten over zorgfraude op één centrale plek.

Afstemming tussen ketenpartners steeds beter

Er wordt steeds actiever samengewerkt tussen de convenantspartners van het IKZ. Dat blijkt uit het aantal signalen dat met meerdere partijen wordt gedeeld. Over 71 zorgaanbieders zijn signalen binnen gekomen, waarover ook al in 2016 meldingen waren ontvangen. De NZa is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de meldingen. Het IGZ, CIZ, Inspectie voor SZW en ZN allen voor ongeveer tien procent.

IKZ ziet veelvuldig combinaties van fraude

Het IKZ ziet in de signalen dat zorgaanbieders tegelijkertijd frauderen met verschillende financieringsbronnen, zoals ZIN en pgb’s. ,,Dat blijkt bij zorgaanbieders waarbij meerdere partners onderzoek doen en bij zorgaanbieders waarover  meerdere signalen zijn ontvangen. Frauduleuze zorgaanbieders laten zich niet leiden door de grenzen van wetten en regels. Samenwerking en informatiedeling blijven hierdoor noodzakelijk om fraude in de zorg goed en snel in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken.”

Over zes zorgaanbieders zijn separate signalen ontvangen over fraude in de zorg vanuit zowel de Zvw, de Wlz als de Wmo. Over twintig zorgaanbieders zijn separate signalen ontvangen over fraude in de zorg vanuit twee wetten. De combinaties die het meest voorkomen zijn Zvw–Wlz, Zvw–Wmo, Wlz –Wmo en Wlz-Jeugdwet.

Gemeenten melden amper – de ToetsPraktijk gespecialiseerd in fraudemeldingen door gemeenten

Nog geen 1,5 procent van alle meldingen kwam bij gemeenten vandaan, terwijl zij juist heel dicht betrokken zijn bij de zorgaanbieder. Het kan er op duiden dat fraude herkennen nog te weinig op het netvlies van gemeenten staat. De ToetsPraktijk is gespecialiseerd in het herkennen van fraudesignalen door Wmo-consulenten bij gemeenten. Sinds enkele jaren biedt de ToetsPraktijk een speciale fraudetraining aan voor gemeenten.

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.

 • Zie hieronder alle verhalen over de fraudetraining van de ToetsPraktijk
  • Nr. 1: Artikel over fraudebestrijding als kerntaak van de ToetsPraktijk;
  • Nr 2: Interview met gemeente Rotterdam over leerproces bij hun medewerkers door de training;
  • Nr 3: Achtergrondverhaal over waarom de ToetsPraktijk speciaal voor gemeenten een training heeft ontwikkeld;
  • Nr.4: Interview met gemeente Amsterdam over de training van de ToetsPraktijk;
  • Nr. 5: Interview met trainer Marnix Willems over de inhoud van de training;
  • Nr. 6: Interview met cursist over de nut en noodzaak van een fraudetraining.