Privacyverklaring

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die verwerkt worden voor het gebruik van de website van de ToetsPraktijk, of wanneer u de ToetsPraktijk per e-mail benadert. De verklaring heeft geen betrekking op persoonsgegevens die door klanten aan de ToetsPraktijk worden toevertrouwd in het kader van huisbezoeken. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan op grond van een intern informatieveiligheidsbeleid.

Verantwoordelijk

De ToetsPraktijk verwerkt uw persoonsgegevens. Zij is verantwoordelijke vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de ToetsPraktijk de verantwoording draagt dat uw gegevens op een veilige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De ToetsPraktijk verwerkt persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 1 van de AVG. Deze bepaling beschrijft persoonsgegevens als alle gegevens die direct of indirect kunnen leiden tot identificatie van een persoon.

Doel van de verwerking

Contact

Wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat op de website van de ToetsPraktijk of per e-mail contact maakt, dan verwerkt de ToetsPraktijk deze gegevens om op uw contact te kunnen reageren. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Organisatie
  • IP-adres
  • Gegevens die u zelf opneemt in uw bericht.

Uw gegevens worden hierbij verwerkt in de web- en mailserver. Met uw toestemming gebruiken wij de gegevens ook voor marketingdoeleinden aan uw adres. Uw gegevens worden met andere partijen gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Zo worden de gegevens bijvoorbeeld gedeeld met Mailchimp en Salesforce. Deze programma’s worden gebruikt voor respectievelijk het toesturen van nieuwsbrieven en het beheren van klantrelaties.

Verwerking in het kader van werving en selectie

Indien u reageert op een vacature van de ToetsPraktijk of een open sollicitatie stuurt, dan verwerkt de ToetsPraktijk de door u beschikbaar gestelde gegevens. Hieronder vallen de gegevens die zijn opgenomen in uw cv, maar ook gegevens die u online openstelt via LinkedIn. De gegevens worden gebruikt om te kunnen beoordelen in welke mate u geschikt bent voor een openstaande functie.

Beveiliging persoonsgegevens

Op grond van art. 32 van de AVG is de ToetsPraktijk gehouden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen van uw persoonsgegevens, afgestemd op de aard, omvang en context van de verwerking. De ToetsPraktijk houdt vanaf het begin rekening met privacybescherming in haar processen. Hierbij streeft de ToetsPraktijk naar hoge standaarden op het gebied van gegevensbescherming, volledig in overeenstemming met de AVG. Zo worden gegevens op de website van de ToetsPraktijk enkel versleuteld verstuurd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De ToetsPraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In verband met eventuele latere opvolging worden uw gegevens een half jaar bewaard nadat uw vraag is beantwoord of verzoek is afgehandeld.

Gegevens die met uw toestemming worden verwerkt voor marketingdoeleinden blijven bewaard of worden gebruikt tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

Gegevens met betrekking tot werving en selectie worden in beginsel tot vier weken na afronding van het sollicitatieproces bewaard, tenzij de ToetsPraktijk deze gegevens met uw toestemming langer mag bewaren. 

Privacyrechten

De AVG biedt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op inzage van de gegevens die de ToetsPraktijk van u verwerkt. Ook heeft u het recht deze gegevens te laten aanvullen of corrigeren. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen, maar ook om deze over te dragen aan een andere partij. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking. Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kunt u een klacht indienen bij de ToetsPraktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een beroep wil doen op bovenstaande rechten, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen op onderstaand adres:

De ToetsPraktijk B.V.
Informatieverzoek Persoonsgegevens
Bogert 26
5612 LZ  Eindhoven

U kunt uw verzoek ook per e-mail sturen naar info@toetspraktijk.nl met als onderwerp ‘Informatieverzoek Persoonsgegevens’.

Het kan zijn dat de ToetsPraktijk een vorm van identificatie vraagt om de juiste persoon vast te kunnen stellen op wie het verzoek betrekking heeft. Deze gegevens worden enkel verwerkt om aan het verzoek te kunnen voldoen en daarna verwijderd.

Vragen over het privacybeleid

Heeft u vragen over het privacybeleid van de ToetsPraktijk? U kunt contact opnemen met de privacy officer van de Toetspraktijk. U kunt hiervoor het bovengenoemde adres gebruiken, of u kunt zich richten tot:

E: info@toetspraktijk.nl
T: 085 210 57 00

Wijzigingen Privacyverklaring

De ToetsPraktijk kan wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen wanneer dit passend is vanwege veranderingen in haar werkwijze of in relevante wetgeving.

Close