Kijkje_achter_de_schermen-1

Onafhankelijke huisbezoeken naar aanvragen voor persoonsgebonden budgetten binnen de wijkverpleging brengen kosten omlaag en leiden tot passendere inzet van zorg . Dat blijkt uit honderden onafhankelijke huisbezoeken, die de ToetsPraktijk uitvoerde in de eerste helft van 2018 voor een zorgverzekeraar. In 43 procent van de gevallen werd de indicatie naar beneden bijgesteld. In negen procent van de huisbezoeken werd een pgb voor wijkverpleging geheel afgewezen. Nooit kwam het voor dat een pgb te laag was vastgesteld. Een teken aan de wand voor de ToetsPraktijk dat huisbezoeken binnen de wijkverpleging de zorg goedkoper en passender maken.

Beter passende zorg

In totaal werd dus meer dan de helft (52%) van de indicaties verlaagd of afgewezen. Daarvan ging het in bijna zes op de tien gevallen om een te hoge indicatie. Soms voldeed de aanvrager niet aan de pgb-voorwaarden of kwam de daadwerkelijke thuissituatie niet overeen met de aanvraag. In 12 procent van deze gevallen betrof het een zorgbehoefte die vanuit de Wet langdurige zorg gefinancierd dient te worden. In vier procent van de gevallen bleek Zorg in Natura passender dan een persoonsgebonden budget.

Werkwijze leidt tot minder dan 1% bezwaar

De huisbezoekers van de ToetsPraktijk gaan eerst in gesprek met de verzekerde. De bevindingen uit dit zogenoemde ‘bewuste keuzegesprek’ worden vervolgens besproken met de wijkverpleegkundige. Samen wordt gekomen tot een gedragen resultaat. Hoewel meer dan helft van de aanvragen werd verlaagd of afgewezen, leidde dat in minder dan 1% van de gevallen tot bezwaar.

Snelle doorlooptijd

De ToetsPraktijk streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na de aanvraag van de zorgverzekeraar het huisbezoek uitgevoerd te hebben. Na aanvraag van het huisbezoek contacteert de ToetsPraktijk in 99% van gevallen binnen één dag de verzekerde. Bij 67 procent van de bewuste keuzegesprekken lukt het om deze binnen 5 werkdagen plaats te laten vinden, waarbij het niet behalen van deze doorlooptijd in bijna alle gevallen verband houdt met de beschikbaarheid van de .

Uiteindelijk is het doel dat de verzekerde zo snel mogelijk toegang krijgt tot de benodigde zorg. Tegelijkertijd wordt met de inzet van bewuste keuze gesprekken vermeden dat de zorgkosten onnodig oplopen door onjuiste of te hoge inzet van zorg. Op die manier hopen we bij te dragen aan een situatie waarin de mensen de juiste zorg ontvangen en zorggeld juist wordt besteed.

Ook interesse bij uw zorgverzekeraar?

Bestaat er bij uw zorgverzekeraar ook behoefte aan het uitvoeren van onafhankelijke huisbezoeken binnen de wijkverpleging? De ervaring van de ToetsPraktijk leert dat het pgb soms niet het juiste middel is voor de beste zorg. Ook zien wij in de praktijk dat de indicatie regelmatig te hoog is vastgesteld. Wilt u weten hoe dit binnen uw zorgverzekeraar zit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.