Weggesmeten zorggeld door jarenlange onbedoelde fouten en opzettelijke fraude, het kabinet is er klaar mee. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil afrekenen met onrechtmatigheden in de zorg, en specifiek bij pgb’s. ,,Bedoeld én onbedoeld komt zorggeld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor patiënten en cliënten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal.”

VWS publiceerde het rapport 19 april dat zich naast pgb’s ook toespitst op wijkverpleging, mondzorg, specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. De toegang tot pgb’s veel strenger maken, komt niet als een verrassing bij dit kabinet. De Jonge opperde begin april in de Kamer een taal- en rekentoets voor de budgethouder. Hij gaf hiermee al een voorzet voor het plan Rechtmatige Zorg, waar fraudeaanpak prioriteit heeft.

Persoonsgebonden budget (pgb) komt 138 keer voor in het plan van aanpak

Aanpak van fraude en fouten met pgb’s is duidelijk een speerpunt voor dit kabinet. Er wordt maar liefst 138 keer in 59 pagina’s gesproken over persoonsgebonden budgetten. Het kabinet gaat breder inzetten op preventie bij bijvoorbeeld de aanvraag van het pgb. De controle of alles correct is wordt strenger en handhaving bij fouten of fraude geïntensiveerd. Het integrale plan zet daarnaast ook in op een betere ketenbrede samenwerking.

,,Een toekomstbestendig pgb is ook een fraudebestendig pgb”, aldus VWS-minister Hugo de Jonge

,,Het uiteindelijke doel is om te komen tot een toekomstbestendig pgb, waarbij er minder onbedoelde fouten worden gemaakt bij het declareren van de zorg en ook de mogelijkheden voor het plegen van fraude fors zijn teruggebracht”, aldus de minister, ,,Een toekomstbestendig pgb is ook een fraudebestendig pgb.”

Om dat te bereiken, wil het kabinet het komend halfjaar hoe de toegang van het pgb verstrengen. ,,Juist om kwetsbare mensen te beschermen, moeten we selectiever zijn in de toekenning van een pgb. En duidelijker maken welke voorwaarden en verplichtingen verbonden zijn aan de keuze voor een pgb. Het aanscherpen van de toegang draagt ook bij aan de fraudebestendigheid van het pgb”, aldus de Jonge. De minister zegde toe de Kamer in het najaar te informeren over de voortgang het pgb fraudebestendiger te maken.

Wordt vervolgd dus. De ToetsPraktijk gaat intussen onverminderd voort met de rechtmatigheidsonderzoeken en trainingen voor gemeenten om pgb-fraude aan te pakken.

Meer weten?

Zo makkelijk begin je een zorgbedrijf (en dat leidt tot fraude)

 

Fraudebestrijding binnen de Wmo kerntaak van de ToetsPraktijk

Fraudetraining Wmo door de ToetsPraktijk