Grip krijgen op het pgb? Van repressie achteraf naar preventie vooraf.

Dankzij rechtmatigheidsonderzoeken gedurende het jaar verandert de gemeentelijke werkwijze van repressie naar preventie. Dat blijkt uit de meest recente whitepaper van de ToetsPraktijk na periodieke rechtmatigheidsonderzoeken bij vijftien gemeentelijke opdrachtgevers. Een bloemlezing van de belangrijkste aanbevelingen voor beter inzicht in rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde ondersteuning vanuit het pgb.

Een helder toekenningsproces voorkomt latere onrechtmatigheid

Een pgb-vaardigheidstoets in het toekenningsproces zorgt ervoor dat een pgb bewust en goed gemotiveerd wordt afgegeven of afgewezen. Uit de statistieken blijkt dat slechts vijftig procent van de dossiers van niet pgb-vaardige cliënten als rechtmatig wordt bestempeld. Toets tijdens de aanvraag de cliëntmotivatie en of een pgb een weloverwogen en onafhankelijke keus is. Goede beheersing van het Nederlands bij de cliënt of vertegenwoordiger dient een voorwaarde te zijn voor toewijzing van een pgb. Mits dit in het beleid is opgenomen.

Leg ook vast in het toekenningsproces dat een cliëntvertegenwoordiger een beperkt aantal cliënten mag ondersteunen. Evenals dat een vertegenwoordiger niet tevens de zorgverlener mag zijn. Een helder toekenningsproces stelt de consulent zo in staat om adequaat het aanvraaggesprek aan te gaan. De consulent dient daarnaast over genoeg expertise en gespreksvaardigheden te beschikken. Enerzijds om een juiste indicatie te stellen en anderzijds om een cliëntgesprek op de juiste manier te leiden. Borging van zowel hun vaardigheden als zelfvertrouwen in de vaak lastige cliëntgesprekken is hierbij essentieel.

Cliëntmonitoring zorgt voor kostenbesparing en hogere doelmatigheid

De ToetsPraktijk adviseert om een cliëntmonitoringssysteem te implementeren om zicht te houden op de cliëntsituatie. Dat maakt het mogelijk om snel aanpassingen in de ondersteuning door te voeren. Uit ons onderzoek blijkt dat dit niet alleen resulteert in doelmatigere ondersteuning, maar ook in kostenbesparing. Dankzij de cliëntmonitoring is het niet meer nodig om achterafcontroles uit te voeren. Er komen immers in een eerder stadium signalen dat de ondersteuning niet, of niet volledig, is geleverd. Zo verschuift de focus bij gemeenten van rechtmatigheid en repressie achteraf naar doelmatigheid en preventie gedurende het jaar.

Verdiepend onderzoek na vermoedens van fraude en onrechtmatigheid

De ToetsPraktijk adviseert haar opdrachtgevers extra onderzoek te doen naar cliënten die het huisbezoek zonder plausibele reden weigerden. Cliënten die medeplichtig zijn aan het plegen van  fraude hebben waarschijnlijk het huisbezoek geweigerd. Ook levert de ToetsPraktijk gemeenten een overzicht aan van dossiers waar onrechtmatigheid voorkomt met het advies vervolgonderzoek in te stellen. Dit stelt gemeenten in staat om veel gerichter opvolging te geven aan verdachte signalen van onrechtmatige en ondoelmatige pgb-bestedingen.

Meer weten?

Wilt u alles nog een rustig nalezen met alle achterliggende cijfers en resultaten, dan verwijzen wij u graag naar onze whitepaper. Tevens hebben we in de maand september en oktober rondetafelbijeenkomsten omtrent dit thema. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan nu aan via deze link.

Wilt u weten of de ToetsPraktijk ook voor uw gemeente rechtmatigheidscontroles kan uitvoeren? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.