Toezicht Wmo

Toezichthouder

Wmo Toezichthouder

Toezicht op de Wmo is een nieuwe rol die voorheen niet aanwezig was binnen gemeenten. Gemeenten kiezen er veelal voor om de rol van toezichthouder (op de rechtmatigheid) bij de toezichthouder participatiewet of bij een beleidsmedewerker neer te leggen. Daar ontbreekt het vaak óf aan inhoudelijke kennis van de Wmo, óf aan ervaring in handhaving.

 

Krijgt het toezichthouderschap bij uw gemeente op bestuurlijk niveau de aandacht die het verdient?

Is er binnen uw gemeente genoeg kennis en/of capaciteit beschikbaar om deze rol op te pakken?

 

Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om een toezichthouder aan te stellen (art. 6.1 Wmo 2015), voor het houden van toezicht op de Wmo 2015.

“Hoe gemeenten het toezicht op de Wmo invullen laat de wetgever vrij. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om het toezicht te beperken tot toezicht naar aanleiding van calamiteiten of signalen. Maar een gemeente kan er ook voor kiezen om risicogestuurd toezicht te houden. Bijvoorbeeld door het toezicht in te richten naar aanleiding van risicoanalyses en door een jaarplan op te stellen met daarin thematische onderzoeken opgenomen.

De gemeente is in ieder geval voor het calamiteitentoezicht (kwaliteitstoezicht) verplicht om een toezichthouder aan te wijzen. Zorgaanbieders die ondersteuning leveren vanuit de Wmo zijn namelijk verplicht calamiteiten te melden en daarvoor moeten zij bij de toezichthouder terecht kunnen. Als het gaat om het toetsen van rechtmatigheid moet de gemeente in de verordening regels stellen om te bestrijden dat cliënten ten onrechte ondersteuning krijgen en over misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.” (handreiking VNG: inrichting Wmo toezicht)

Toezichthouder rechtmatigheid versus kwaliteit
Toezicht bevordert de naleving van het beleid en regelgeving vastgelegde normen, door regels te handhaven. Een toezichthouder heeft de bevoegdheden om onderzoeken te doen naar de rechtmatigheid en kwaliteit van de geleverde ondersteuning.

Bij onrechtmatige zorg wordt zorggeld niet besteed waarvoor het bedoeld is. Het is een taak van gemeenten om het schaarse zorggeld dat er is, zo goed mogelijk in te zetten. Daarnaast is het van belang dat de geleverde zorg van goede kwaliteit is. Met onderzoeken naar de kwaliteit van zorgaanbieders worden de rotte appels eruit gehaald en wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd.

Binnen de Wmo splitsen gemeenten veelal het toezicht op de rechtmatig en het toezicht op de kwaliteit uit. Rechtmatigheidstoezicht wordt veelal belegd bij een interne functionaris van de gemeente. Kwaliteitstoezicht wordt vrijwel altijd belegd bij de lokale GGD. Ongeveer 80% van de gemeenten heeft inmiddels een toezichthouder op kwaliteit aangesteld. Minder dan de helft van de gemeenten heeft een toezichthouder op het gebied van rechtmatigheid.

Verschillende soorten onderzoek

Toezichthouderschap

Efficiënt proces

De ToetsPraktijk heeft zowel de kennis als de capaciteit om deze rol in te vullen. Met het inhuren van de ToetsPraktijk voldoet de gemeente aan de voorwaarde dat er een toezichthouder is aangesteld, die voldoet aan de juiste kennis en expertise.

Interesse?
Werkt u nog niet samen met de ToetsPraktijk? Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Close