dorp Nederland met molen

De eerste rechtmatigheidsonderzoeken voor de controle van 2017 zijn gestart. De ToetsPraktijk levert gemeenten de benodigde vaststelling tijdig aan als input voor de verantwoording van de jaarstukken van 2017.

Het afgelopen jaar heeft de ToetsPraktijk voor meerdere gemeenten de controle op de prestatielevering van het pgb vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de omvang van de onzekerheden over de rechtmatigheid van de bestede pgb-gelden bij de desbetreffende gemeenten is verkleind.

Extra taken voor gemeenten

Door de decentralisaties van de zorg in 2015 hebben gemeenten niet enkel in de zorgorganisatie van de Wmo en Jeugdwet extra taken erbij gekregen. Ook de financiële verantwoording is op het bordje van gemeenten terechtgekomen. Er kon onvoldoende zekerheid worden overlegd in de financiële controle met als gevolg dat gemeenten geen goedkeurende controleverklaring verkregen van de accountant.

Verantwoording gemeente

Het coulanceregime is eind 2016 afgeschaft waardoor het aantal foutieve declaraties bij de SVB flink is gedaald. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om de gedeclareerde zorg periodiek te toetsen op de prestatielevering (artikel 2.3.9 Wmo 2015).

De niet goedgekeurde accountantsverklaring van de SVB in 2015 had ook zijn weerslag voor gemeenten, die deels afhankelijk zijn van de aangeleverde verklaring vanuit de SVB over de uitgekeerde pgb-gelden. In 2016 kreeg meer dan de helft van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid over het jaar van 2015. Daar waar het percentage van gemeenten dat wél een goedkeurende verklaring verkreeg voor getrouwheid en rechtmatigheid in 2014 nog lag op respectievelijk 98% en 95%. De accountantsverklaringen over het jaar 2016 druppelen binnen. Heeft uw gemeente een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen?

Erkenning van de accountant

Enkele vooruitstrevende gemeenten hebben de toetsing op de prestatielevering van de pgb-gelden met een steekproef bij cliënten reeds uitgevoerd ten behoeve van de jaarrekening 2016.

Deloitte gaf in de toelichting op de jaarrekening haar complimenten aan een gemeente voor hun controle op de prestatielevering van het pgb.

“Wat uw gemeente ook gedaan heeft, en dat is wat mij betreft een compliment, want u bent een van de weinige gemeenten die dat tot dusverre gedaan heeft. Dat is de prestatielevering op de pgb’s controleren.
(…)
En dat heeft de gemeente over 2016 dus opgepakt, als een van de eerste gemeenten is dat gebeurd. Andere gemeenten zullen zeker in 2017 dit spoor volgen. Dit heeft ernaartoe geleid dat de omvang van de onzekerheden die vorig jaar zo groot waren heel snel fors zijn afgenomen.”

‘In control’ met rechtmatigheidsonderzoek

De ToetsPraktijk ondersteunt gemeenten bij het verkrijgen van inzicht in de levering van ondersteuning. Op het gebied van pgb en ZIN geven wij een objectief en gefundeerd antwoord op de prestatielevering, en schakelen we proactief met uw accountant zodat uw gemeente ‘in control’ is op het gebied van rechtmatigheid.

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Bel (085) 210 57 00 of stuur een e-mail naar: info@toetspraktijk.nl.