stelselwijziging

Geen stelselwijziging, wel herbezinning over toekomst langdurige zorg

Sinds de stelselwijziging hoopt het kabinet dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen, waarbij de toegang tot de juiste zorg nog te wensen over laat. Het evaluatierapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de pijnpunten van de hervorming langdurige zorg en ondersteuning blootgelegd.

,,Het rapport ondersteunt mijn beeld dat er een forse opgave voor dit kabinet en alle betrokken partijen ligt om te werken aan verbetering in de praktijk. Ik wil deze knelpunten aanpakken binnen het huidige stelsel.”

De ToetsPraktijk herkent de knelpunten in het systeem uit de praktijk, en steunt minister De Jonge in de herbezinning van het stelsel.

Gemengd beeld van SCP 
Het SCP schetst een gemengd beeld van de ingezette hervorming langdurige zorg uit 2015. Zo wonen ouderen langer thuis en hebben bewoners van instellingen meer eigen regie gekregen. Anderzijds kan de toegang tot de zorg beter en is de inzet van meer mantelzorgers vaak niet realistisch. SCP-directeur Kim Putters ,,Dergelijke grote veranderingen brengen altijd kansen, maar ook onzekerheden met zich mee. Niet iedereen is of kan redzaam zijn en niet voor iedereen is langer thuis wonen de ultieme oplossing. De langdurige zorg en ondersteuning raakt veel, vaak kwetsbare mensen.”

stelselwijziging

 

Mensen zorgen niet meer voor elkaar
Sinds de stelselwijziging hoopt het kabinet dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen. Dit zou participatie, eigen regie en zelfredzaamheid moeten verhogen. Opvallend is de daling onder hulpbehoevenden die het logisch vinden om zoveel mogelijk hulp in het sociale netwerk te zoeken. Waar in 2010 nog ruim 41% dit logisch vond, daar is dit aantal nu gedaald met bijna de helft naar 23%. Het SCP concludeert dan ook dat de gehoopte toename in mantelzorgers en vrijwilligers in praktijk niet realistisch is.

Reparaties van het systeem.
De SCP-evaluatie stelt dat reparaties van het systeem nodig zijn voor de toekomst. Zo is de maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking niet toegenomen. Het rapport is verder kritisch over de huidige uitvoeringspraktijk. Met name over de toegang en vindbaarheid van de zorg en ondersteuning. Zo vindt een deel van de zorgvragers het moeilijk om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning. De uitstroom van verblijfplekken daarnaast stokt door problemen op de woningmarkt. Ook is het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning niet bekend genoeg voor hulpbehoevenden.

Beleidsreactie na regio sessies
Minister de Jonge ziet veel verbeterpunten voor het stelsel komt met een beleidsreactie in het voorjaar van 2019. Komende maanden gaat hij regiosessies organiseren om de knelpunten concreet in kaart te brengen. Hij benadrukt wel dat het huidige kabinet al veel initiatieven in gang heeft gezet die betrekking op het SCP-rapport. Het Pact voor de Ouderenzorg (woonsituatie verbeteren) en Onbeperkt Meedoen sluiten aan bij de adviezen van het SCP. ,,Er is afgelopen jaren heel veel werk verzet om de doelen van de hervorming van de langdurige zorg te bereiken.”