Disclaimer

Inhoud

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. De ToetsPraktijk streeft er altijd naar dat de inhoud van haar website juist en volledig is, maar kan hier niet volkomen voor instaan. Er kunnen daarom in geen geval rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. De ToetsPraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. De ToetsPraktijk aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan door het gebruik van hyperlinks of op andere wijze wordt verwezen. Er kan niet worden gegarandeerd dat externe websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke software.

 

Intellectueel eigendom

De ToetsPraktijk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ToetsPraktijk.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Geschillen met betrekking tot deze website of deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s binnen het toetspraktijk.nl domein.

 

Wijziging

De ToetsPraktijk behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te verbeteren of anderszins zonder kennisgeving te wijzigen.

Close