De roep bij politieke partijen, zorgaanbieders, zorgkantoren en belangenverenigingen om pgb-fraude aan te pakken wordt steeds luider. Nadat het kabinet deze maand het plan ‘Rechtmatige Zorg’ publiceerde, ligt daar nu een actieplan van Per Saldo. Dit plan van de landelijke vereniging van budgethouders heeft als doel het pgb-systeem robuuster te maken tegen fraude. De ToetsPraktijk staat achter het voornemen om te zorgen dat het pgb toegankelijk blijft voor goedwillende cliënten. 

Per Saldo heeft hierin samengewerkt met D66, Zilveren Kruis, het Zorgkantoor en Ieder(in). De nadruk ligt op fraudeaanpak aan de voorkant, tijdens zorg, bij de verantwoordingen en bij keuze van doelgroepen. Daarnaast zet de belangenvereniging in op vereenvoudiging, harmonisatie en vermindering van regels. ,In het begin was het werken met een pgb op kleuterniveau mogelijk. Tegenwoordig is de administratie van het pgb op universitair niveau.’  

Gespreksvaardigheden cruciaal aan de voorkant 

Per Saldo legt de nadruk op de goede gespreksvaardigheden van de Wmo-consulenten om fraude te voorkomen. ,Het is belangrijk dat de indicatiesteller goed aftast of de hulpvrager een weloverwogen positieve keuze maakt. Dit vergt lef en vaardigheden om af te tasten waarom iemand een pgb wil. Zonder zich te veel achter regels te verschuilen. De juiste financiering en zorg moeten centraal staan. Het verschil tussen Zorg in Nature en pgb moet helder zijn.’ 

Indicatie moeten door onafhankelijke indicatiestellers worden gedaan. Deze mogen geen zorg leveren om belangenconflicten te voorkomen. Ook spreekt het plan over een verplichte toerusting om een pgb zelf te kunnen beheren. In deze periode kan de cliënt getraind worden in het doen van de administratie. Daarnaast wordt ondertekening van een verklaring met rechten en plichten voorgesteld.  

Huisbezoeken belangrijk tijdens de zorg 

In het plan wordt een proefperiode voorgesteld bij het afgeven van het pgb. Momenteel gebeurt het vaak dat indicaties voor een korte periode afgegeven worden. Indicatiestellers doen dit om controle te houden en te bekijken of alles met het pgb goed gaat. Voor cliënten is dit een belasting die soms ten koste gaat van de zorg ondersteuning. In het actieplan wordt voorgesteld om langdurende indicaties af te geven maar een proefperiode vast te stellen voor het pgb. En de gekozen financiering samen met de cliënt te evalueren tijdens een huisbezoek.   

Zorgbureaus moeten op afstand blijven 

Het actieplan wil afrekenen met de werkwijze voor bemiddelingsbureaus, vaak zorgbureaus genoemd. Zo zouden zij geen pgb-administratie meer mogen voeren en alleen vergoeding vragen aan zorgverleners. Daarna zou de relatie verbroken moeten worden met het bureau. Alleen de zorgverlener en de budgethouder hebben dan nog contact over contract, zorg en zorgverlening. Zo wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld een percentage van ieder uur zorg, naar het zorgbureau gaat. Daarnaast mag een zorgbureau nooit de vertegenwoordiger van een budgethouder zijn. Wanneer iemand zijn administratie niet zelf kan of wil doen, moet er een gewaarborgde hulp zijn die dit doet.  

Taalbarrières bij sommige doelgroepen wegnemen 

De laatste tijd zien we steeds meer gevallen van fraude doordat er sprake is van een taalbarrière. Mensen die een pgb willen, maar niet de taal spreken, laten vaak een bekende vertalen. Het is voor een consulent of indicatiesteller lastig te achterhalen of alles volledig en juist wordt vertaald. Per Saldo stelt voor om een beëdigd tolk bij het huisbezoek verplicht te stellen om fraude te voorkomen. Zo kan de budgethouder ook op de verantwoordelijkheden worden gewezen.  

Hier ligt ook een belangrijke taak voor de Wmo-consulent van de gemeente. Als deze te maken heeft met een niet-Nederlands sprekende cliënt, zijn goede gespreksvaardigheden van groot belang. Het is immers nog lastiger om onrechtmatigheden vast te stellen als er vertalingen nodig zijn.  

Wilt u meer weten over de fraudetrainingen van de ToetsPraktijk, vraag dan onze brochure aan of lees een van onze onderstaande verhalen.  

Meer weten?

Wilt u meer zicht krijgen hoe de fraudetraining in zijn werk gaat? Lees dan onze artikelenreeks of download hieronder onze brochure voor meer informatie over onze training. Wilt u een offerte aanvragen voor uw gemeente? Neem dan hier contact op.

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie en nieuwsberichten van de ToetsPraktijk.