stijgende lijn in ontwikkeling

Op 19 november jl. kopt het Financieel Dagblad: “Accountant keurt fors meer jaarrekeningen van gemeenten goed”. Waar een jaar eerder minder dan de helft van gemeenten een goedkeurende verklaring kreeg voor de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening, verkrijgt dit jaar ruim vier op de vijf gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring.

Toetsing besteding zorggeld

De onzekerheden in de jaarrekening van 2015 van gemeenten was voornamelijk te wijten aan de decentralisaties van de zorg in 2015. Gemeenten kregen extra zorgtaken op hun bordje, waarbij de zorgcontinuïteit voorop stond. Controle of het geld wel goed werd besteed, was niet of nauwelijks aanwezig. Hierdoor kon de accountant geen goedkeurende stempel geven op de jaarrekening van gemeenten waarvan de omvang van de zorgkosten significant genoeg is.

Extra inspanningen vanuit samenwerking

De goedkeurende verklaringen zijn grotendeels te danken aan de extra inspanningen die zijn geleverd door de gemeenten, zorgaanbieders en accountants. Gemeenten ontvangen van de zorgaanbieders vaker en eerder de benodigde verklaring over het bestede zorggeld. Daarnaast vindt er tijdig overleg plaats met de accountant, wat een betere wisselwerking oplevert met de gemeenten.

Onderzoek op prestatielevering persoonsgebonden budget (pgb)

Binnen de Zorg in Natura (ZIN) hebben gemeenten contractafspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders dienen hierbij verklaringen aan te leveren dat ze het geld juist hebben besteed. Binnen het pgb ligt dit anders. Hierbij treedt de gemeente enkel op als financier van het pgb; het zorgcontract is tussen de cliënt en zijn of haar zelfgekozen zorgaanbieder.

Nadat de cliënt een declaratie heeft ingediend, keert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens de gemeenten het geld uit aan de zorgaanbieder. De SVB heeft echter geen zicht of de zorg daadwerkelijk is geleverd. Het kan om verschillende redenen zijn dat de declaratie niet rechtmatig wordt ingediend.

Vaststellen prestatielevering

De ToetsPraktijk voert namens gemeenten huisbezoeken uit om de prestatielevering van het pgb vast te stellen. Dit doen we door in gesprek te gaan met de cliënt en het verhaal van de cliënt naast de papieren werkelijkheid te leggen. Onze bevindingen worden gerapporteerd en overgedragen aan de gemeente en de accountant. Hierdoor worden onzekerheden over de juistheid van de bestedingen van het pgb weggenomen. Dit leidt tot een grotere kans op een goedkeurende accountantsverklaring.

Controles 2017 van start

Na onderzoeken voor zes gemeenten in het begin van 2017 zijn de eerste vier controles over de bestede zorggelden in 2017 reeds gestart.

Wenst u als gemeente ondersteuning in de controle van de prestatielevering binnen het pgb of ZIN, of wilt u hier mee informatie over ontvangen? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@toetspraktijk.nl of bel naar 085-210 57 00.