Zorgkantoren hebben te weinig bevoegdheden om zorgaanbieders die met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) sjoemelen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Te goeder trouw

De NZa onderzocht problemen met het terugvorderen van onterechte declaraties van zorgaanbieders onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Jongvolwassenen die als minderjarige pgb-houder waren, zijn volgens de wet verantwoordelijk voor het beheer van het budget en dragen dus automatisch de financiële gevolgen in gevallen van fraude door een zorgaanbieder. In het rapport Onderzoek terugvordering bij budgethouders te goeder trouw stelt de NZa dat dit automatisme dan ook beëindigd moet worden.

Toegang tot de markt

Ook oordeelt de NZa dat frauduleuze zorgaanbieders nog te makkelijk toegang hebben tot de markt. Zorgkantoren, die toezicht houden op het gebruik van de pgb’s, kunnen aanbieders die in het verleden strafrechtelijk zijn vervolgd, failliet zijn gegaan, of in de financiële problemen zijn gekomen niet tegenhouden. ‘Bestuurders van organisaties die failliet gaan, na malversaties of wanbeleid, kunnen onmiddellijk doorstarten in een nieuwe rechtspersoon en zich richten op dezelfde pgb-cliënten of andere zorgleveringen’, aldus het rapport. Zorgkantoren kunnen onder de huidige wetgeving pgb-houders alleen adviseren om geen gebruik te maken van deze aanbieders.

Informatiebevoegdheid

Zorgkantoren zouden ook meer mogelijkheden moeten krijgen om gegevens over malafide zorgaanbieders uit te wisselen met de pgb-verstrekkende instanties, waaronder gemeenten. Die verstrekken persoonsgebonden budgetten onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In het verleden maakte Artikel 55 van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) mogelijk dat gegevens over aanbieders onderling kon worden uitgewisseld. Binnen de huidige wetgeving is die mogelijkheid om privacyredenen aanzienlijk beperkt. Volgens NZa-woordvoerder Erik Bloem gebeurt het nog te vaak dat partijen die pgb-fraude hebben gepleegd onder de Wlz ook wegkomen met dezelfde praktijken onder de Wmo en vice versa.

Bron: Willen, S. (20-10-2017). NZa: Laat Zorgkantoren en gemeenten info pgb-fraudeurs delen. In: Binnenlands Bestuur.

Share